Asistenta juridica si reprezentare in materie civila

Servicii de asistenta juridica si reprezentare in materie civila si de procedura civila avand ca obiect cauze privind: 

 • Partaj succesoral, raport al donațiilor și raportarea la masa de partaj a donaţiilor, reducţiunea liberalităţilor excesive;

 • Partaj bunuri comune;

 • Recunoaştere calitate de moştenitor;

 • Stabilire cote succesorale în funcţie de clasele de moştenitori recunoscute de legislaţia română, identificarea activului şi pasivului succesoral;

 • Asistenţa juridică în procedura notarială de acceptare/renunţare la moştenire/deschidere succesiune;

 • Reprezentare în faţa notarului a persoanelor aflate în străinătate;

 • Asistare şi/sau reprezentare juridică în acţiunea în constatarea nulităţii sau a anulării testamentului şi anularea certificatului de moştenitor;

 • Asistenţă juridică şi/sau reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti în orice fel de litigii din materia succesiunii;

 • Acţiuni în revendicare mobiliară şi imobiliară;

 • Dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune şi uzucapiune, verificarea întrunirii condiţiilor de drept material pentru dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune/accesiune;

 • Stabilirea prevederilor legale incidente în materia uzucapiunii, verificarea existentei unui act translativ de proprietate sau a unui just titlu precum şi a condiţiilor pentru invocarea joncţiunii posesiilor;

 • Acţiuni în răspundere civilă contractuală/delictuală, repararea prejudiciilor cauzate prin fapte ilicite;

 • Acţiuni în anularea/nulitatea unor acte juridice;

 • Acţiuni în grăniţuire, reconstituirea şi fixarea semnelor de hotar;

 • Acţiuni în recunoaşterea existentei unui dezmembrământ al dreptului de proprietate;

 • Acţiuni privind drepturi reale accesorii;

 • Acţiuni în evacuare;

 • Recuperări creanţe, redactare notificări, somaţii şi convocări adresate debitorului, punere în executare silită a hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă;

 • Publicitate imobiliară – intabulări, înscrieri de drepturi în Cartea Funciară, notări, instituire/radiere privilegii imobiliare/ipoteci, extrase carte funciară, ca urmare a actelor şi faptelor juridice referitoare la un bun imobil;

 • Acţiuni pentru punere în interdicţie judecătorească/ridicare interdicţie judecătorească sau de instituirea curatelei etc.

Nemo consentur ignorare legem. Nemo ius ignorare consentur

Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca legea. Nimanui nu-i este permis sa nu cunoasca dreptul.