Procedura Penala modificata si completata in cazul minorilor

Parlamentul a aprobat modificări și completări la procedura penală aplicată în cauze cu minori. Legea nr. 284/2020 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1201 din 9 decembrie 2020.

Informarea privind condițiile speciale de executare a reținerii și arestării preventive dispuse față de minor

Prin completările aduse se prevede că minorului reținut sau arestat, trebuie să i se comunice și dreptul la condiții speciale de executare, în raport cu particularitățile vârstei. Informarea se face și către: părinți sau, după caz, tutore, curator ori persoana în îngrijirea sau supravegherea căreia se află temporar minorul; către un alt adult care este desemnat de minor și acceptat în această calitate de organul judiciar; către o altă persoană aleasă de organul judiciar, ținând seama de interesul superior al minorului.

Prin sentinţa civilă nr. 14 din 14 ianuarie 2020, Tribunalul Botoşani, secţia I civilă a admis excepţia necompetenţei sale teritoriale şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bistriţa-Năsăud; a constatat că s-a ivit conflictul negativ de competenţă între instanţele sesizate şi a înaintat dosarul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea soluţionării conflictului. (…)

Potrivit art. 127 alin. (2) C. proc. civ., “în cazul cererii introduse împotriva unui judecător care ar fi de competenţa instanţei la care acesta îşi desfăşoară activitatea sau a unei instanţe inferioare acesteia, reclamantul poate sesiza una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa care ar fi fost competentă, potrivit legii”.

La 27 august 2015, Marea Cameră a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) a publicat hotărârea în cauza Parrillo c. Italiei, referitoare la donarea de embrioni umani in vitro în scopul cercetării ştiinţifice. Fondul cauzei îl constituia statutul juridic al embrionului uman in vitro, astfel cum acesta este consacrat în dreptul italian. Curtea a conclus cu 16 voturi pentru şi unul împotrivă la neîncălcarea dreptului la viață privată a reclamantei (articolul 8 din Convenţie) şi în unanimitate la neîncălcarea dreptului de proprietate al acesteia (articolul 1 al Protocolului n° 1 la Convenţie).

Şase opinii separate au fost exprimate de către 11 din cei 17 judecători care au judecat cauza, mare parte dintre acestea mărturisind o conştientizare din ce în ce mai mare a faptului că „în esentă, viaţa umană încă nenăscută nu este cu nimic diferită de viaţa postnatală” (Judecătorul Pinto de Albuquerque). 

Modificări la Codul de procedură fiscală

Se extind situațiile prin care se constată nulitatea actului administrativ fiscal. 

a) Se extind situațiile prin care se constată nulitatea actului administrativ fiscal, astfel:

Dacă organul fiscal nu ia în considerare o opinie prealabilă emisă în scris, adoptată de organul fiscal sau de o instanță de judecată și nu argumentează de ce nu a luat în considerare opinia, atunci când contribuabilul a prezentat o astfel de opinie/soluție.

Organul fiscal nu respectă considerentele deciziei de soluționare a contestației.

Organul fiscal emite raportul de inspecție fiscală sau de verificare a situației personale în situația în care se fac constatări în legătură cu săvârșirea unei fapte prevăzută de legea penală.

În situația în care o inspecție depășește dublul termenului maxim prevăzut de lege, aceasta încetează. În situația în care nu s-a reluat inspecția și actul administrativ fiscal aferent acesteia se anulează.

  Termenul de prescripție de 5 ani pe vechea procedură fiscală

  În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 91 alin. (1) și (2), coroborate cu cele ale art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de 5 ani de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale reprezentând impozit pe profit și accesorii ale acestora curge de la data de 1 ianuarie a anului următor anului fiscal în care s-a realizat profitul impozabil din care rezultă impozitul pe profit datorat de contribuabil.

  Astfel s-a pronunțat Înalta Curte de Casație și Justiție, în soluționarea unui recurs în interesul legii, în urma sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov cu privire la următoarea problemă de drept: “Care este momentul de la care se calculează termenul de prescripție pentru obligații fiscale principale/accesorii, aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar?”

  CCR a constatat că, în situația în care martorul nu se mai poate prezenta pentru a fi audiat în instanță, punerea în discuție și valorificarea declarației date de acesta în cursul urmăririi penale, cu respectarea dispozițiilor legale, nu pot afecta dreptul la apărare al inculpatului, deoarece acesta a avut posibilitatea să cunoască această declarație în cursul urmăririi penale, iar dacă se consideră prejudiciat, poate formula plângere în condițiile art. 95 raportat la art. 336-339 din Codul de procedură penală.

  Din perspectiva legalității administrării probelor, CCR a constatat că aceste aspecte pot fi cenzurate, în acord cu art. 342 din cpp, în fața judecătorului de cameră preliminară, care, potrivit art. 346 alin. (4) din același cod, va exclude una, mai multe sau toate probele administrate în cursul urmăririi penale astfel nu se poate susține că prin dispozițiile legale criticate sunt afectate prevederile constituționale invocate, câtă vreme acuzatul, deși a avut posibilitatea, nu a contestat temeinicia acestor probe.

  Din 2022: Firmele sunt  obligate să aibă un parc auto proporțional cu volumul activității și altele

  Prin Regulamentul UE nr. 1055/2020 organele legislative ale Uniunii Europene (UE) au adoptat, recent, o serie de modificări importante în privința legislației europene a transporturilor cu un impact important asupra transportatorilor de marfă și de persoane, în ceea ce privește activitatea acestora si care modifică, printre altele:

  • Regulamentul UE nr. 1071/2009 (cel care stabilește regulile generale în domeniul transportului – atât de persoane cât și de marfă – pentru transportatorii din Uniune) și
  • Regulamentul UE nr. 1072/2009 (care se aplică pentru transporturile intra-UE și prevede, printre altele, obligația deținerii unei licențe comunitare pentru efectuarea transportului).

  Salariații hărțuiți moral la locul de muncă pot fi despăgubiți de angajator, în urma deciziei unei instanțe judecătorești, se arată într-o lege aplicabilă de azi. Mai mult, aceștia mai pot primi și bani pentru consiliere psihologică.

  Este vorba despre Legea 167/2020, care a apărut vineri în Monitorul Oficial și care a modificat Ordonanța Guvernului 137/2000 (regulile privind prevenirea și sancționarea discriminărilor) și Legea 202/2002 (regulile privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați). Noua lege se aplică de astăzi. În esenţă, angajatorii pot fi obligaţi de-acum, de o instanţă judecătorească, să acorde daune compensatorii şi morale salariaţilor care au fost hărţuiți moral la locul de muncă.

  În practica executării silite imobiliare, s-a strecurat, destul de des, din păcate, o situație care creează dificultăți atât organului de executare, prin prisma interpretării aplicării legii, cât și creditorilor sau eventualilor adjudecatari, prin prisma efectelor de ordin practic generate în sarcina lor.

  Vorbim despre vânzarea prin licitație publică a construcțiilor sau părților din construcții neînregistrate în cartea funciară.

  Cartea de căpătâi a executării silite (Codul de procedură civilă) ne spune destul de clar că, în situația în care un imobil nu este înscris în cartea funciară, executorul judecătoresc va deschide, în numele debitorului, cartea funciară a imobilului, ca formalitate prealabilă vânzării la licitație publică.

  Incepand cu data de 12 Iulie urmeaza sa intre in vigoare Regulamentul UE nr. 1.150/2019 in în toate statele membre ale UE nemaifiind nevoie de emiterea de alte reguli de aplicare de catre autoritatile romane.

  Regulamentul UE nr. 1.150/2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online reglementeaza anumite avantaje, în special din perspectiva transparenței condițiilor pe care administratorii platformelor le impun, fiin vorba practice de piețele de comerț electronic online, cum sunt eMAG, Okazii și chiar Facebook.

  De curand a fost adoptat un proiect de lege ce vizeaza impozitarea pensiilor speciale, acestea fiind toate pensile ce nu fac parte din sistemul public de astfel de venituri.

  Ce înseamnă, de fapt, taxarea suplimentară a pensiilor, ce fel de pensii vizează, cine scapă de taxare și cât timp se aplică?

  Proiectul de lege așteaptă promulgarea președintelui pentru a se aplica si stabilește taxarea graduală a pensiilor, adică cu cât sunt mai mari, cu atât se impozitează mai mult.

  Luni, 29 iunie 2020, instituția Avocatului Poporului, după primirea mai multor petiții referitoare la activitatea Avocatului Copilului, a prezentat o situație sintetică a activității departamentului de la înființare și până în prezent.

  În perioada aprilie 2018 – 15 iunie 2020, de la înființarea Avocatului Copilului, au fost înregistrate 1259 petiții894 de sesizări din oficiu (54 cazuri moarte nenaturală, 228 cazuri abuz, 612 cazuri cu alt obiect).

  Legea nr. 193/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a apărut în Monitorul Oficial

  Modificări semnificative au fost aduse Legii nr. 50/1991 prin acest nou act normativ și  au rolul de a simplifica și eficientiza procesul de eliberare a avizelor necesare în vederea emiterii, în final, a autorizației de construcție. Iată principalele schimbări ce vor fi aduse după ce legea intră în vigoare

   În vederea obținerii de informații relevante pentru domeniul lor de activitate companiile pot participa în asociații de întreprinderi, lucruri ce sunt complet firești și permise. Însă în cadrul acestor asociații companiile trebuie sa fie extrem de atente la cantitatea tipul si calitatea informațiilor pe care intenționează să le divulge în legătură cu activitatea pentru că fără să-și dea seama există riscul să încalce normele privind concurența pe piață, fapt ce ar putea conduce la o sancționare venită din partea Consiliului Concurenței sau, uneori, chiar și de Comisia Europeană.

  Firmele al caror obiect de activitate “deranjeaza olfactiv”, conform noii legi vor avea obligatii suplimentare una dintre ele fiind obligativitatea de a avea sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv, precum și deținerea și respectarea unui plan de măsuri ce vizează reducerea acestui disconfort.

  Pentru nerespectarea acestor obligații sunt propuse amenzi care ajung până la 100.000 de lei, inclusiv sancțiunea închiderii activității. Iar autoritățile locale vor putea să interzică în zonele rezidențiale activitățile care pot deranja prin mirosurile degajate.